HISTORIA DELS AMICS DE JONCADELLA

Era l´ any 1982 quan Mn. Ramon Tuneu i Vila, aleshores capellà custodi de Joncadella, va proposar a una colla de devots d´aquesta advocació bagenca, la creació d´ una entitat protectora que pogués donar embranzida al santuari. No fou però fins el vin-i-vuit de maig que, el substitut de Mn. Tuneu, el nou sacerdot joncadellenc Mn. Lluís Roqué Roqué, presentà a Vic uns estatuts a l´ autoritat eclesiàstica tot demanant l´ aprovació d´ una associació d´ amics de Joncadella… El dia 8 de Juny del mateix any, el bisbe de Vic, Mons. Josep M. Guix i Ferreres, donava per aprovats aquells estatuts que permetien als promotors demanar a la Generalitat de Catalunya la legalit-zació com a entitat del país. El conjunt normatiu dels «Amics de Joncadella» consta de 38 articles.

La finalitat dels promotors de la associació «Amics de Joncadella», dintre del terme parroquial de Sant Martí de Torruella és la de promoure la restauració i conservació de l´ església de la Mare de Déu de Joncadella i la revitalització de la dimensió própia del Santuari. Diu el Sr, Bisbe en el seu escrit que també signe Vicenç Esmerats, Canceller-Secretari, que, «atenint a la petició dels sol-licitants i pensant que l´ esmentada associació por contribuir eficaçment a la promoció d´ una major vida cristiana dels seus membres, venim a erigir i erigim amb plena personalitat moral l´ associació». L´ associació que es nodreix de les quotes dels associats i procura subvencions, es cuida especialment. De l´ organització de L´ Aplec dels Dilluns de Pasqua i col-labora amb el capellà custodi en les tasques própies del santuari.

La primera Junta Directiva fou:

President: Amadeu Rosell i Prat

Vice-president: Pere Coll i Bardulet

Secretària: Antònia Casas i Vila

Tresorer: Ramón Camprubí i Cornet

Vocal: Joan Franch i Venturós

Vocal Enric Pintado Càmara	

Vocal Montserrat Blanch Zapater

 

El local social era al pis de Mn. Tuneu que vivia a la carretera de Cardona. A Manresa.

Actualment és en el mateix santuari de Joncadella.

Per renúncia del Sr. Rosell, en l´ assembrea del 18 de Setembre de 1986 va produir-se una remodelació de la primera Junta Directiva: Pere Coll i Bardolet fou nomenat President i Joan Franch i Venturos, Vice-president. En el càrrec de Vocal entraren a l´ equip directiu les Sres. Isabel Cano i Martinez i Josefina Codina y Tomás.

Encara el 9 de juliol de 1987 tornà a variar la presidència de l´ entitat. Deixà el càrrec el Sr. Coll i l´ assumí en Joan Franch i Venturós.

Per defunció de la Sra. Cano, el dia 18 d´ octubre de 1987, entrà a formar part de la junta el seu marit, Jaume Mata i Bacardit. També la Secretària Sra. Casas, deixà el càrrec l´ any 1989, essent sustituïda per Maria-Joncadella Bruguera i Camprubí.

També les vocalies han estat remodelades al llarg dels anys. El 16 de octubre de 1990, sustituint la Sra. Codina, entrá de vocal a la Junta Josep Capdevila i Rosich. El 3 de Desembre de 1995 s´ amplià la Junta amb dos vocals més. Hi entraren a formar part l´ Amadeu Rosell i Prat i el Josep m. Boix i Tarres. Finalment, pel cessement del Sr. Mata, entra a l´ associació en Jaume Escudé y Manubens.

 Mes endavant entraren com a Vocals Montserrat Cañellas i Mora i Josep Piqueras i Cebrian.

Una de les aportacions més interessants de l´ associació és la edició del butlleti-portaveu «Bell Estel», del qual ja n´ han publicat cinc números i està en preparació el sisè. A part de diversos treballs de pietat i religió, en cada una de les edicions s´ han reflectit bons escrits de memòria històrica que ajuden a comprendre millor la important trajectòria d´ aquest santuari del Pla de Bages i, especialment, la més moderna dels darrers 50 anys.

De les realitzacions promogudes i pagades en part pels «Amics de Joncadella», entitat que te al voltant dels cent-cinquante socis, cal destacar la reforma i asfaltat dels accesos al santuari l´ any 1.999 portada a cap per l´ Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Martí de Torroella, així com, l´ explanació d´ una plaça sota del mateix per a pàrquing de vehicles, materialitzacions sospirades des d´ antic. El projecte fou redactat per l´ equip tècnic de l´ enginyer Josep Santacreu i Peralta per encàrrec de l´ EMD de Sant Martí de Torroella, que el va aprovar. L´ àmbit d´ actuació principal fou el camí de Joncadella, des del seu inici al quilòmetre 4,821 de la carretera comarcal de Manresa a Solsona, desplaçant l´ entrada fora de la corba de gran perillositat on abans es trobava , la continuació fins a Joncadella, per acabar en la cruïlla del terme municipal de Santpedor. En total 2,264 quilòmetres. La millora també va incloure el ramal d´ accés al santuari, de 0,375 quilòmetres, pagat pel Bisbat de Vic. També va contribuir al pagament de les obres, el Consell Comarcal del Bages. La materialització dels treballs foren realitzats per l´ empresa Panasfalto que portà la direcció del moviment de terres, la configuració de cunetes i desguassos, sub-bases i bases, i l´estesa i compactació de tot-ú natural i tot-ú artificial, respectivament, així com la pavimentació amb asfalt de calçada de entre 3 i 4 amb mescla bituminosa en calent, després del corresponent rec de imprimació i finalment, la senyalització.

També els Amics de Joncadella han fet fer netejes en el bosquet i millores importants en la plaça immediata a l´ església i a l´ interior, l´ altar nou, Cal destacar també els treballs de moltes persones, de forma desinteresada, portant a terme netejes d´ ornamentació, d´ objectes, decoració, etc.
El desembre de 1.992, els Amics de Joncadella signaren amb la fundació Caixa de Manresa un acord de col-laboració per el finançament de l´ enllumenat del santuari, realització esplèndida que ha millorat de forma notable aquest conjunt històric del patrimoni bagenc.

ACTA DE L´ ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Celebrada en el Santuari de Joncadella el dia 27 de gener del 2.008

Es comença la Assemblea, en segona convocatòria essent les catorze hores.

El número de assistents es de 25.

Es llegeix per la secretaria, Sra. Maria Joncadella Bruguera, l´ acte de la Assemblea anterior i queda aprovada per unanimitat.

A continuació el Sr. President , Joan Franch explica resumint les activitats portades a terme durant l´ any 2.007. Diu que el numero actual de socis es de 145.
Les baixes han estat totes per defunció. Mossèn Josep Capdevila manifesta que la Missa del proper diumenge l´ oferirà en sufragi de les seves animes.

El Dilluns de Pasqua va esser molt concorregut. Amb el següent programa:
10h30m Missa presidida per el Doctor Miquel Codina y Font solemnitzada per la Coral Font del Fil sota la direcció de Anna maria Riera. A la sortida ofrena de “ramells de farigola” als assistents.
A les 12 actuació de l´ Esbart la Verbena de Sant Joan de Vilatorrada.
Ales 16h30m Pregaria Mariana
A les 17 Sardanes per la cobla Súria.

El Primer de Maig varen fer una excursió a la Cerdanya, amb dos autocars, va ploure tot el dia y el tems va deslluir la festa.

Per la Festa de Pilar varem fer una excursió a La Fageda del Jordà. Visita a la Fabrica de Iogurts y dinar a Set Cases. El tems va acompanyar y tot hom va quedar molt content.

El Dia del Soci es va fer el canvi de mossèn. Va sortir mossèn Freixanet per motiu de la avançada edat . Se l´ hi va oferir una placa per els seus mèrits.
Va entrar Mossèn Josep Capdevila Rosich.
Al dinar varen assistir unes quaranta persones.

A continuació el Sr. Ramon Camprubí llegeix l´ estat de comptes de la associació i es aprovat.
Mossèn Capdevila presenta l´ estat de comptes del Santuari i també es aprovat.

Es proposa com a nou President de la Associació Amics de Juncadella al:
Sr. Albert Puigdellívol Vila i es aprovat per unanimitat. Continua la resta de la junta composta per Secretaria; Maria Joncadella Bruguera i Camprubi. Tresorer; Ramón Camprubí Cornet. Vocals: Montserrat Canyelles, Josep Piqueres Cebria, Joan Cot Miralles.
A continuació el nuo president fa us de la paraula i proposa nombrar a Joan Franch Venturós President Honorari de la associació per els seus mèrits durant vint-i-sis anys com a vocal, Vice-president i President de la junta. També es aprovat per unanimitat.

No havent-hi més assumptes a tractar s’aixecà la reunió.